سومین هم‌اندیشی بین‌المللی

تعیین و تبیین شاخص های ارزیابی
به همراه تحلیل برنامه دوم مدل توسعه

22 تیرماه / سالن همایش های بین المللی شرکت
( حضور مدیران رده اجرایی و عملیاتی الزامی است )

محورهای همایش

 • تحلیل و بررسی الگوی ارتباطات بین سازمانی
  شرحی بر الگوی های صحیح رفتار تجاری و مراسلات بین سازمانی با تبعیت از پیوست سی – هفتاد و پنج قرارداد فی مابین دو برند.
  بررسی و تحلیل آماری عمق نفوذ برند در جنوب آسیا بر اساس جغرافیا و شرایط جوی مناطق
  نظام مند نمودن گستره ارتباطات در کشورهای حوزه خلیج فارس.
 • مدیریت اقتصادی و بهبود سیستم نظارت بر عملکرد تجاری تبلیغاتی
  پیش بینی زیرساخت های اتصال به سیستم نظارتی بین المللی فروش.
 • آموزش و انتقال علوم و ارائه تکنولوژی تخصصــی
  با رویکرد مشتری مداری و توصیف مدل تکنولوژیک محصول در فرآیند مدیریت توسعه برند.
 • تحلیل موقعیت برند و فرآیند توســــعه پایدار در بازارهای هدف
  مقدمه ای بر اجراییات و سیاســــت فروش با هدف ساماندهی به شرایط موجود و جذب بازارهای جدید.
 •  ارائه راهکارهایی بر محور توسعه مدل بازارسازی و معرفی برنامه بودجه فصل جدید تبلیغات در ایران.
Recent Posts